Urazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Urazy klatki piersiowej stanowią poważny problem i dotykają głównie ludzi młodych, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Urazy te dzieli się na tępe, które mogą uszkodzić narządy klatki piersiowej i brzucha oraz penetrujące, które bezpośrednio zagrażają życiu. Priorytetem w postępowaniu ratowniczym jest przeprowadzenie bardzo dokładnie szybkiego badania urazowego. Na jego podstawie można rozpoznać obrażenia zwane „śmiertelną dwunastką”. W artykule przedstawiono schematy postępowania w niedrożności dróg oddechowych, otwartej odmie opłucnowej, wiotkiej klatce piersiowej, prężnej odmie opłucnowej, krwawieniu do jamy opłucnej oraz tamponadzie serca, ponieważ można je rozpoznać i skutecznie wstępnie zaopatrzyć w postępowaniu przedszpitalnym.
Chest injuries are a serious problem mainly affecting young people who disobey the rules of safety. Injuries are divided into blunt which can damage the organs of the chest and abdomen and penetration which directly threaten life. The priority in the procedure is to thoroughly research a rapid trauma. On the basis of the damage that can be identified called "deadly dozen". This paper presents workflows in airway obstruction, open pneumothorax, flail chest, tension pneumothorax, pleural bleeding and cardiac tamponade, because they can be recognized and effectively pre-treated in the prehospital proceeding.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska