Prawa człowieka i ich ochrona gwarancją bezpieczeństwa europejskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Europejski system bezpieczeństwa determinuje poszanowanie i ochrona praw człowieka. Współczesne ryzyko i zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego stanowią istotną część dyskusji nad jego kształtem. Zagrożenia te podzielono na sześć kategorii, są to: militarne, polityczne, zagrożenia wymiaru ludzkiego, ekonomiczne, socjalne i ekologiczne. Zagrożenia wymiaru ludzkiego, obok politycznych, tworzą najdłuższą listę, a wśród nich znalazły się m.in.: naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności, dyskryminowanie i szykanowanie osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, dyskryminacja z powodu płci, manipulacja kwestiami dotyczącymi mniejszości i praw człowieka w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ruchy polityczne odwołujące się do agresywnego nacjonalizmu, szowinizmu, ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu i innych form nietolerancji. Rośnie jednak świadomość społeczna i polityczna ich znaczenia dla bezpieczeństwa, a towarzyszy jej doskonalenie instrumentów egzekwowania tych praw.
The European system of security is governed by the respect and protection of human rights. Contemporary risks and threats to European security are in important element of the dispute concerning its shape. These threats were divided into six categories: military, political, human dimension, economic, social, and ecological. Besides the political ones, these are the threats of the human dimension whose list is the longest, and includes among others, violation of human rights and fundamental freedoms, discrimination and victimisation of members of national, ethnic, cultural, and religious minorities, discrimination on the grounds of sex, manipulation with minorities and human rights to achieve political benefits, political movements falling back upon aggressive nationalism, chauvinism, xenophobia, racism, anti-Semitism, and other forms of intolerance. There is, however, a growing civic and political awareness of their significance for security, accompanied by the honing of instruments for execution of these rights.
Европейская система безопасности предусматривает охрану прав человека. Современные угрозы для европейской безопасности составляют существенную часть дискуссии над её формой. Эти угрозы можно поделить на шесть категорий: военные, политические, угрозы для безопасности человека, экономические, социальные и экологические. Угрозы для безопасности человека, на ряду с политическими, составляют самый большой список, например: нарушение прав человека и основных свобод, дискриминация национальных, этнических, культурных, религиозных меньшинств, дискриминация из-за пола, манипуляция вопросами касающимися меньшинств и прав человека для достижения политических целей, политические движения обращающиеся к агрессивному национализму, шовинизму, ксенофобии, расизму, антисемитизму и другим формам нетерпимости. Невзирая на существование этих угроз, следует отметить рост общественного и политического осознания их значения, что приводит к совершенствованию инструментов охраны прав человека.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 75-82.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska