Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki

Abstrakt
ZE WSTĘPU: Zainteresowania naukowe pracowników Wydziału Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego obejmują szerokie spektrum problemów z zakresu ekonomii i zarządzania. Przyczynia się do tego także współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Owocem tych zainteresowań, współpracy i badań własnych są prezentowane tu artykuły, których tematykę można ująć w pięć bloków zagadnień. Pierwszy z nich dotyczy czynników rozwoju gospodarczego zarówno w aspekcie mikroekonomicznym, takim jak przedsiębiorczość, kapitał intelektualny, wzrost wydajności pracy, jak i makroekonomicznym, takim jak systemy prawne, podatkowe, dotacje, uwarunkowania społeczne, infrastrukturalne i technologiczne. Drugi blok, prezentuje zagadnienia, które nabierają obecnie coraz większego znaczenia, mimo iż pozornie tylko pośrednio wpływają na rozwój gospodarczy. Filozofia, etyka, umiejętność rozwiązywania konfliktów staje się dziś kluczem do skutecznego zarządzania, ale tylko takiego, które zostanie zaakceptowane w wymiarze osobowym, społecznym, kulturowym, międzynarodowym. Trzeci blok dotyka zagadnień z dziedziny finansów. Rozwój tego rynku daje szerokie możliwości wykorzystania produktów i usług finansowych nie tylko dużym przedsiębiorstwom i instytucjom, ale także gospodarstwom domowym. Zaawansowane metody ekonometryczne dają z kolei szanse na wielowymiarową i specjalistyczną analizę zjawisk finansowych, ułatwiając ich zrozumienie i podejmowanie decyzji w tym obszarze. Czwarty blok obejmuje opracowania koncentrujące się na systemach ułatwiających funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Ich elementem jest przepływ informacji wewnątrz firmy, a także relacje partnerskie z kooperantami i klientami. Piąta grupa prac prezentuje doświadczenia w dziedzinie zarządzania edukacją w krajach Unii Europejskiej. Proces Boloński wymusza działania dostosowawcze podmiotów realizujących zadania w dziedzinie nauki i edukacji do wspólnych standardów. Ich wprowadzanie wymaga zdolności menadżerskich nie tylko na poziomie systemu, ale także uczelni, a nawet poszczególnego wykładowcy i nauczyciela. Te i inne zagadnienia były też przedmiotem dyskusji na VI Międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 28-29 maja 2006 w Krakowie. Konferencja ta organizowana corocznie od sześciu lat przez Krakowską Szkołę Wyższą im. A.F. Modrzewskiego miała wspólny dla wszystkich wydziałów tytuł: „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”. Wydział Zarządzania i Marketingu w trakcie tej konferencji obradował w sekcji o tytule, który stał się inspiracją do stworzenia prezentowanej książki. Niniejsza publikacja, oprócz trzech już serii wydziałowych Zeszytów Naukowych, jest jedną z dwu pozycji prezentujących dorobek naukowy roku akademickiego 2005/06. Ze względu na ograniczony rozmiar tej publikacji, zagadnienia związane z zarządzaniem w aspekcie jakości i ekologii będą przedmiotem osobnego opracowania.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska