Contemporary conflict management and peace in the lands of ziggurats and pyramids

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Porównanie sytuacji w Iraku i Egipcie stanowi doskonały przykład sytuacji, w których z jednej strony siły międzynarodowe podjęły interwencję zbrojną, a w drugim przypadku następują procesy, które można uznać za w pewnym stopniu naturalnie ewolucyjne dla tego państwa. Jest kwestią zasadniczą, aby uwzględniać czynniki takie jak historia, religia, kultura danego państwa, zanim nawiąże się kontakt z jego przedstawicielami w jakiejkolwiek dziedzinie. Jednakże taki zasób informacji jest niemożliwy do osiągnięcia bez prawdziwej współpracy zarówno pomiędzy przedstawicielami świata nauki, jak i polityki. Niewystarczające, a nawet zwodnicze wydaje się jedynie poleganie przez przywódców państw na doradcach, nawet będących wybitnymi uczonymi, ale zajmujących stanowiska polityczne. Utworzenie Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego może stanowić wielką szansę dla regionu Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w razie gdy państwa uczestniczące w tej współpracy potraktują ją z należytym zaangażowaniem, uświadamiając sobie, jak istotne może to być dla legitymizacji takiej współpracy, ale i korzyści, jakie taka współpraca przynosi.
Iraq and Egypt are good examples of the situations where in one case international forces took the military action, and in the second case where the situation is evolving naturally. It is fundamental to be aware of the factors like the history, religion, and culture of the country before any kind of contact with it. Such knowledge is impossible without real cooperation between scientists and governments. It is not enough, and even delusive, to use only one voice of advisors especially transferred from science to politics. A special chance for the region of North Africa and Middle East would be the Euro-Mediterranean Partnership if all the countries involved in it realized how legitimate and profitable such an cooperation could be.
Сравнение положения дел в Ираке и Египте является отличным примером ситуации, в которой, с одной стороны, международное сообщество приняло решение о военном вмешательстве, а во втором случае, происходят процессы, которые, в некоторое степени, можно признать естественным, эволюционным развитием государства. Предпринимая попытки установления отношений с представителями этих стран в любой сфере, необходимо учитывать такие ключевые факторы, как история, религия, культура данного государства. Следует также учесть, что приобретение такой информации невозможно без установления партнёрского сотрудничества между представителями разных стран в области науки и политики. Необходимо принять во внимание, что лидеры государств не могут полагаться только на советников и экспертов, которые являются выдающимися учёными и одновременно занимают значительные политические посты. Учреждение «Евро-средиземноморского партнёрства» может стать шансом для развития региона Северной Африки и Ближнего Востока, в случае когда государства участвующие в этом сотрудничестве отнесутся к нему с надлежащим вниманием, осознавая его значение и пользу.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 1, s. 81-98.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska