Mniej znaczy więcej, czyli o zjawisku przeinwestowania w przestrzeni publicznej miast

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-63-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Powszechne w Polsce działania w zakresie modernizacji miejskiej przestrzeni publicznej (rynków, placów, ulic, historycznej zieleni itp.) rodzą obawę, czy nie dojdzie do utraty zastanych wartości przez przeinwestowanie lub doraźne ignorowanie, zwłaszcza struktur wrażliwych (roślinność) czy nienamacalnych (widok i piękno krajobrazu). Podstawą badań były autorskie wieloletnie obserwacje zjawisk zachodzących w przestrzeni miejskiej w Polsce, szczególnie w Warszawie. Porównawczo odniesiono się do analogicznej sytuacji w innych krajach europejskich, analizując podejście i stopień zachowania miejsc i krajobrazów uznanych za prestiżowe i otoczonych ochroną krajobrazową. Badania szczegółowe polegały na obserwacji zjawisk zachodzących w krajobrazie miasta, zwłaszcza scenerii widokowych zawierających komponowane układy roślinne – w skali struktury ogólnomiejskiej oraz w skali wybranych obiektów (parków, placów czy ulic).
When observing – common in Poland – the modernization of urban public spaces (markets, squares, streets, historic greenery, etc.), there is often a fear that existing values will not be lost in the name of changes through overinvestment or temporary ignoring. It applies primarily to sensitive structures, such as vegetation, or intangible, such as the landscape’s view and beauty. The research presented in this publication was based on the author’s long-term observations of phenomena taking place in urban space in Poland, especially in Warsaw. Comparative reference was made to the analogous situation in other European countries, analyzing the approach and the degree of preservation of places and landscapes recognized as prestigious and surrounded by landscape protection. Detailed research consisted of observing phenomena occurring in the city landscape, especially regarding scenic landscapes containing composed greenery systems – on the scale of the city-wide structure and the scale of selected objects (parks, squares, streets).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Architektura Miasto Piękno tom 1. (red.) Agata Zachariasz, Miłosz Zieliński. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2021, s. 253-268.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska