Żywe dawstwo nerki w Polsce w ujęciu medycznym, prawnym i etycznym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przeszczepienie nerki pochodzącej od żywego dawcy jest preferowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek z uwagi na lepsze wyniki krótko- i długoterminowe oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z dializą. W artykule przedstawiono aspekty medyczne, prawne oraz etyczne związane z transplantacją nerek od żywych dawców. Omówiono proces kwalifikacji potencjalnego żywego dawcy, kryteria wykluczające potencjalnego dawcę, procedury związane z opieką po donacji, a także dylematy związane z transplantacją od żywych dawców. Dodatkowo przedstawiono założenia i sposób funkcjonowania programu wymiany par.
Living donor kidney transplantation is the preferred treatment for end-stage renal disease because of the improved short- and long-term results and the avoidance of negative consequences associated with dialysis. This article presents the medical, legal and ethical aspects of kidney transplantation from living donors. It discusses the process of selecting a potential living donor, the criteria for potential donor exclusion, procedures related to post-donation care, as well as dilemmas related to transplantation from living donors. Additionally, aspects of the Kidney Paired Donation Program are presented.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 1, s. 211-220.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska