Walka informacyjna - przedsiębiorstwo - globalizacja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa to dynamiczna i rozciągnięta w czasie aktywność. Rozwój organizacji gospodarczej oznacza właściwe funkcjonowanie systemu informacyjnego i jego walkę z analogicznym systemem (systemami) przeciwnika (konkurencji). Oznacza to prowadzenie intensywnej walki informacyjnej, na którą składa się: zdobywanie informacji, zakłócanie procesów informacyjnych przeciwnika, obrona własnych systemów informacyjnych. Człowiek i informacja (wyselekcjonowana i wartościowa) to komponenty, które kształtują wizerunek i pozycję organizacji praktycznie w każdym środowisku. Wybór ostatecznego wariantu przy rozważaniu rozmaitych możliwości działania oraz przy umiejętnym wykorzystywaniu wskazanych zasobów pozwala na realizację przyjętych celów. Potrzeby informacyjne i bezpieczeństwo (osobowe, finansowe, informacyjne) - to atrybuty skutecznego działania każdej organizacji gospodarczej.
State-of-the-art enterprises are dynamic activities extended in time. The development of economic organisation means proper functioning of the information system and its combat against analogous system(s) of the enemy (competitor). This means conducting intensive information warfare, which includes acquiring information, disruption of the enemy's information processors, and defence of own information systems. People and information (selected and valuable) are components that shape the image and position of organisation in practically every milieu. The selection of the final option while considering various possibilities of action and with a skilful use of the specific resources allow the attainment of the planned goals. Information needs and security - personal, financial, information - are attributes of efficient operation of every business.
Современные предприятия - это динамичная и растянутая во времени активность. Развитие экономической организации влечет за собой соответствующее функционирование информационной системы и её борьбу с аналогичной системой (системами) противника (конкуренции). Это означает ведение интенсивной информационной борьбы, элементами которой могут быть: приобретение информации, нарушение информационных процессов противника, защита собственных информационных систем. Человек и информация (выбранная и качественная) - это компоненты, формирующие лицо и позицию организации практически в каждой среде. Выбор окончательного варианта в процессе рассмотрения разнообразных возможностей действия, также умелое использование имеющихся ресурсов, позволяют выполнить поставленные задачи. Информационные потребности и безопасность (личная, финансовая, информационная) - это атрибуты эффективного действия каждой экономической организации.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 153-163.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska