Nowoczesna rodzina we współczesnym dyskursie kulturowym – na przykładzie amerykańskich seriali

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-280-3
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W tekście autor przybliża obraz rodziny przedstawiony we współczesnych serialach amerykańskich, skupiając się na ich roli w kształtowaniu nowoczesnego jej wizerunku. Najlepszą egzemplifikacją zmiany modelu rodziny jest stopniowe włączanie homoseksualnych wątków oraz, w niektórych przypadkach, umieszczanie par jednopłciowych jako głównych bohaterów. Tekst opiera się na przykładach pierwszych lub najbardziej popularnych seriali od końca XX wieku. Uwzględniona w nim została specyfika bohaterów, kontekst, w jakim pojawiają się wątki homoseksualne oraz ich znaczenie dla fabuły. Wymienione elementy, ale i inne opisane przez autora zjawiska, to niewątpliwie olbrzymi znaczeniowo krok w inicjowaniu kulturowych zmian w amerykańskim, ale nie tylko, społeczeństwie.
In this text the Author describes the family picture presented in modern American TV series, focusing on their role related to the shaping of its modern image. The best exemplification of changes in the family model is the gradual inclusion of gay themes and, in some cases, putting of same-sex couples as the main characters. The text is based on the examples of the first or the most popular TV series of the late twentieth century. The author take into account the specifics of the characters, the context in which homosexual themes appears and their importance to the whole story. These elements, but also other phenomena described by the author, are undoubtedly utmost importance to initiate a cultural change in the U.S. (but not limited to) society in recent years.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Medialny obraz rodziny i płci. (red.) Katarzyna Pokorna-Ignatowicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 65-82.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska