Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia status prawny Federalnej Służby Ochrony Federacji Rosyjskiej, instytucji zapewniającej ochronę najwyższym przedstawicielom władz rosyjskich, zabezpieczającym łączność rządową oraz bezpieczeństwo zagranicznych delegacji państwowych przebywających na terytorium Federacji. Autor przedstawia poprzedników FSO, poddaje analizie uregulowania prawne regulujące funkcjonowanie służby ochrony oraz jej kompetencje. Przedstawiona została także struktura organizacyjna tej jednej z najbardziej tajemniczych służb specjalnych Rosji. Artykuł pozwala na wstępną analizę porównawczą FSO ze służbami ochronnymi innych państw.
This article presents the law status of the Federal Guard (FSO) of the Russian Federation. This institution assures protection for the highest representatives of Russian Authorities and guarantees government communication and safety for offi cial delegations from other countries staying on the territory of Russian Federation. Author describes predecessors of FSO, analyses laws regulating functioning of the Federal Guard and its competences. There is also presented the organizational structure one of that most mysterious special services in Russia. Author enables readers to do comparative analysis of the FSO, according to other countries’ security guards.
Статья рассматривает юридический статус Федеральной Службы Охраны Рос- сийской Федерации, учреждения гарантирующего охрану самым высоким пред- ставителям российских властей, предоставляющего правительственную связь и безопасность заграничным государственным делегациям находящихся на территории Федерации. Автор представляет предшественников ФСО, поддаёт анализу юридические урегулирования функционирования службы охраны и её компетенции. Рассматривает также организационную структуру этой одной из самых таинственных спецслужб России. Статья дает материал к вступительному сравнительному анализу ФСО с подобными спецслужбами других государств.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 79-84.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska