Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule poruszono kwestię kształcenia kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawiono ten aspekt w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym na przykładzie programu „Przedszkolak w świecie mediów” – realizowanego w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach. Jest to jeden ze sposobów edukacji medialnej, która w przekonaniu dyrekcji wspomnianego przedszkola, kadry pedagogicznej oraz rodziców przedszkolaków, jest konieczna w XXI w. Współcześnie dzieci są odbiorcami mediów od najmłodszych lat. Często radzą sobie również z obsługą urządzeń technologicznych. Mimo to kompetencje instrumentalne nie wystarczą, gdyż zewsząd napływają do nich różnego typu przekazy medialne. W związku z tym edukację medialną należy wprowadzać od etapu przedszkolnego. Dzieci powinny zdawać sobie sprawę zarówno z korzyści, jak i zagrożeń płynących z mediów. Zadaniem nauczyciela jest dać im wskazówki do odbioru mediów, by racjonalnie z nich korzystały, czerpiąc z tego zarówno zabawę, jak i wiedzę.
The article deals with the training of media competence in children of preschool age. We present this aspect in terms of theoretical and practical on the example of the program – “Preschool in the media world” – realized in Non-Public Scientific Integration Nursery Mini College in Kielce. This is one of the ways of media education, which, in the management of the said kindergarten, teaching staff and parents of preschoolers, is necessary in the twenty-first century. Today children are the recipients of the media from an early age. Often they cope well with the support of technology. Despite this, the competence of instrumental not enough, because everywhere are coming to these different types of media messages. Therefore media education should be introduced from kindergarten to accompany children in the media world. Children should be aware of both the benefits and risks of the media. The teacher’s task is to give them directions to the reception of the media to reasonably benefit from them, drawing from both the fun, as well as knowledge.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2017, nr 3, s. 151-159.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska