Komunikacja ze społeczeństwem w obszarze bezpieczeństwa publicznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Organizacje, w których działalność wpisane jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, powinny w swojej strategii dbać o otoczenie i komunikację z nim, ponieważ w tym obszarze odbywa się nie tylko budowanie wizerunku organizacji i jej reputacji, ale także relacje z społeczeństwem wpływające na ostateczny kształt tych organizacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Badając ten obszar, należy zwrócić uwagę na kwestie związane z PR, z marketingiem i na analizę informacji z mediów, które mają wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym oraz na postawy społeczne.
Organizations whose main activity is public safety should in their strategy care about their surroundings, relations with surroundings, because in this field building the image of the organization and its reputation as well as relations with the society influence the ultimate shape of these organizations in the public safety field. Studying this field we should pay attention to issues associated with PR, marketing and the analysis of the information from the media, which have impact on shaping the image of organizations dealing with the public safety and social attitudes.
Организации, которые занимаются обеспечением общественной безопасности, должны в своей стратегии учитывать необходимость заботы о окружении и установлении с ним соответствующих связей. Создание хорошего облика организации, её репутации и установление связей с общественностью имеет большое влияние на комплексное восприятие этих организаций в пространстве общественной безопасности. Исследуя эту проблему, необходимо обратить внимание на вопросы связанные с РЯ-деятельностью, маркетингом и анализом данных поступающей со средств массовой информации, которые имеют влияние на формирование общественного мнения о организациях, занимающихся общественной безопасностью и на отношение к ним всего общества.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 4, s. 71-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska