Kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z pracami nad utworzeniem Prokuratury Europejskiej, wynikające głównie z rozbieżności na tle interpretacji przepisu stanowiącego podstawę funkcjonowania tego organu, tj. art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ze względu na wymogi redakcyjne, artykuł dotyczy wyłącznie najważniejszych kwestii spornych powstałych w trakcie procesu legislacyjnego w Radzie (struktura, zakres właściwości rzeczowej, kompetencja pomocnicza i kontrola sądowa czynności). W praktyce, omawiana tematyka jest bardziej skomplikowana i wielowątkowa. Głównie ze względu na konieczność zintegrowania Prokuratury Europejskiej z różnorodnymi systemami prawnymi państw członkowskich, które wezmą udział w projekcie (wzmocniona współpraca) oraz zapewnienia skuteczności jej w działań na całym terytorium UE, także w relacjach z państwami nieuczestniczącymi. Pomimo licznych komplikacji, tempo prac legislacyjnych w Radzie, jak również sygnały pochodzące ze stolic największych państw członkowskich Unii, nastrajają optymistycznie. Można zatem założyć, że do ustanowienia Prokuratury Europejskiej dojdzie najprawdopodobniej przed końcem bieżącego roku.
The article touches upon key constitutional controversies related to the establishment and functioning of the forthcoming European Public Prosecutor’s Office (EPPO), which result primarily from discrepancies in interpretation against the background of article 86 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Due to the editorial requirements, the article covers solely the essential controversial issues arisen along the legislative processes in the Council (structure, material scope of competence of EPPO, ancillary competence and judicial review). In practice, the matter covered by this document is much more complex and multithreaded. This is mostly due to the necessity of integrating the EPPO with numerous, distinct legal systems of the Member States taking part in the project (enhanced cooperation) and ensuring its efficiency in action across the entire territory of the EU. Despite many impediments, the pace at which the legislative works in the Council has been progressing, as well as clear signals incoming from the largest EU Members States are optimistic to the extent that one may expect the completion of the work and establishment of the European Prosecutor’s Office by the end of this year.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 2 (19), s. 117-139.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska