Straż Leśna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wśród instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego funkcjonuje m.in. Straż Leśna, która zajmuje się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonuje inne zadania w zakresie ochrony mienia. Realizując te zadania korzysta ona z szeregu uprawnień, w tym prawa stosowania przymusu bezpośredniego, przy czym przepisy regulujące tę problematykę nie są w tym zakresie zbyt szczegółowe i wyczerpujące. Dlatego niniejszy artykuł podejmuje próbę uszczegółowienia ustawowo określonych zadań Straży Leśnej i przyporządkowania im poszczególnych uprawnień tej formacji.
One of the institutions competent in the matters of internal security is Forest Guard which is engaged in the fi ght against crime and delinquency concerning the disturbances of the forest and nature conservation and which also performs other tasks for the protection of property. In carrying out these tasks, it uses a number of rights, including the right of direct coercion, yet the rules governing these issues are not suffi ciently detailed and exhaustive in this respect. Therefore, this article attempts to specify the statutory duties of Forest Guard and assign specifi c powers of this formation to them.
Среди учреждений, в чьей компетенции находятся вопросы внутренней безо- пасности функционирует Государственная лесная охрана, которая участвует в борьбе против преступности и правонарушений в области лесного хозяйства и охраны природы, а также решает задачи по защите собственности. При вы- полнении этих задач, она имеет ряд полномочий, включая право применения прямого принуждения, при чем, следует отметить, что законы регулирующие этот вопрос не всегда являются точными, четкими и ясными. Таким образом, в статье предпринято попытку подробно изложить поставленные законодате- лем задачи Лесной охраны и ее полномочия.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 2, s. 51-61.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska