Soft power w polityce gospodarczej Chin wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Skuteczność działania państwa w świecie zależy dzisiaj w dużej mierze od umiejętności wykorzystywania narzędzi pozwalających w sposób pośredni wywierać wpływ na innych uczestników stosunków międzynarodowych. „Miękka siła" to odwoływanie się do mocy atrakcyjności, inspirowanie poczynań innych, by podejmowali inicjatywy z własnej woli, zgodnie z naszymi intencjami, bez wywierania na nich bezpośredniego wpływu. Te elementy odgrywają istotną rolę w polityce zagranicznej Chin, które dążą do wytworzenia pozytywnej aury wokół przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych częściach świata. Bliskość geograficzna i kulturowa z krajami Azji Południowo-Wschodniej sprawia, że ta kwestia nabiera fundamentalnego znaczenia w odniesieniu do tego regionu.
The effectiveness of a state's policy in the contemporary world is largely dependent on the ability to use tools which enable it to exert indirect influence on other actors in international relations. "Soft power" is the power of attractiveness, inspiring others to undertake initiatives on their own, in accordance with our intentions but without being directly influenced. These elements play a significant role in China's foreign policy; the state strives to create a positive atmosphere around projects implemented in various parts of the world. The geographic and cultural proximity to Southeast Asian countries means that this issue becomes fundamentally important with regard to this region.
Сегодня эффективность действий государства в мире в большой мере зависит от умения использования инструментов, предоставляющих возможность косвенным образом оказывать влияние на других участников международных отношений. «Мягкая сила» - это способ показать себя в лучше свете, умение оказать такое влияние на других, чтобы они проявляли самостоятельную инициативу согласную с нашими намерениями, без оказания на них непосредственного влияния. Эти элементы играют существенную роль во внешней политике Китая, который стремится создать положительный имидж, позволяющий реализовать разнообразные инициативы в разных частях мира. Географическая и культурная близость со странами Юго-Восточной Азии имеет особенное значение в действиях Китая в этом регионе.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 2, s. 17-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska