Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule podkreślono bezpośredni związek jakości zarządzania z możliwością wystąpienia kryzysu w organizacji. Scharakteryzowano zagadnienie interdyscyplinarności nauk zarządzania. Przedstawiono koncepcję zarządzania jakością oraz przeprowadzono analizę elementów składowych poszczególnych koncepcji zarządzania jakością. Zasadniczy wpływ na powstanie kryzysu w organizacji mają czynniki wywołujące ten kryzys. W artykule jako jeden z czynników omówiono jakość zarządzania. Kryzys w przedsiębiorstwie może stanowić zagrożenie także dla społeczności lokalnej, wywołując m.in. problemy społeczne.
The article underlines the direct relationship between the quality of management and the possibility of a crisis in an organization. It characterizes the issue of an interdisciplinary approach of the sciences of management. The article presents the idea of quality management and the analysis of the components of the individual ideas of quality management. The factors that cause a crisis have the basic meaning in the creation of a crisis in an organization. The article describes one of such factors, i.e. the quality of management.
В статье подчёркнуто значение непосредственной связи между качеством управления и возможностью возникновения кризиса в организации. Дано характеристику проблемы междисциплинарности наук об управлении. Рассмотрено концепцию управления качеством и проведено анализ составляющих элементов разных концепций управления качеством. Автор рассматривает влияние разных факторов на возникновение кризиса в организации, прежде всего фактора управления качеством. На местном уровне кризис в отдельном предприятии может нести угрозу функционированию всего общества, например, обостряя общественные проблемы.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 1, s. 7-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska