Nieważność czynności prawnych obowiązanego dokonanych wbrew sądowemu zakazowi zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

dc.contributor.authorBodio, Joanna
dc.date.accessioned2018-07-18T11:04:53Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:40:36Z
dc.date.available2018-07-18T11:04:53Z
dc.date.available2018-11-09T18:40:36Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractUstawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności dokonała m.in. ułatwień w zabezpieczeniu roszczeń. Wprowadzona w tym zakresie nowelizacja dotyczy w szczególności przesądzenia przez ustawodawcę skutku nieważności czynności prawnej dokonanej wbrew udzielonemu zabezpieczeniu (dodany art. 7523a i 7564 k.p.c.). Artykuł przedstawia stan prawny istniejący przed i po wejściu w życie powołanej ustawy. W poprzednim stanie prawnym brak było przepisu regulującego tę kwestię, co powodowało liczne spory w doktrynie i orzecznictwie co do charakteru sankcji. W obecnym stanie prawnym spór ten został rozwiązany poprzez unormowanie expressis verbis w kodeksie postępowania cywilnego skutków naruszenia zakazu zbywania lub obciążenia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.pl
dc.description.abstractTh e Act of 7 April 2017 on amending certain acts to facilitate the recovery of receivables has, among others, facilitations in securing claims. Th e amendment introduced in this regard concerns, in particular, the prejudice of the legislator to the eff ect of the invalidity of a legal transaction carried out contrary to the security provided (added Articles 7523a and 7564 of the Code of Civil Procedure). Th e article presents the legal status existing before and after the entry into force of the law. In the previous legal status, there was no provision regulating this issue, which caused numerous disputes in the doctrine and jurisprudence regarding the nature of sanctions. In the current legal status, this dispute has been resolved by normalizing expressis verbis in the Code of Civil Procedure of the eff ects of violation of the prohibition on the sale or encumbrance of a real estate or cooperative ownership right to a fl at.pl
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 77-99.pl
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20101
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzabezpieczenie roszczeńpl
dc.subjectroszczenia pieniężne i niepieniężnepl
dc.subjectzakaz zbywania nieruchomościpl
dc.subjectspółdzielcze własnościowe prawo do lokalupl
dc.subjectskutki naruszenia zakazupl
dc.subjectsecuring claimspl
dc.subjectmonetary and non-monetary claimspl
dc.subjectprohibiting real estate salepl
dc.subjectencumbrance of a real estatepl
dc.subjectcooperative ownership right to a flatpl
dc.subjecteffects of a violation of the prohibitionpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleNieważność czynności prawnych obowiązanego dokonanych wbrew sądowemu zakazowi zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalupl
dc.title.alternativeThe invalidity of legal acts of a lawsuit made against the prohibition against the sale of real estate or a cooperative ownership right to a flatpl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
BODIO_Niewaznosc_czynnosci_prawnych_obowiazanego_dokonanych_2017.pdf
Rozmiar:
384.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: