Military Music Education in Russia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule omówiono historię i teorię rosyjskiego wojskowego kształcenia muzycznego. Początki rosyjskiej edukacji wojskowej sięgają Imperium Rosyjskiego, a jej ewolucja nastąpiła w czasach ZSRR i trwa nadal. Ukazano, że Służba Orkiestr Wojskowych Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej (Военно-оркестровая служба Министерства обороны Российской Федерации) jest samodzielną jednostką Sił Zbrojnych Rosji, która realizuje zadania zapewniające bezpieczeństwo narodowe państwa poprzez działania w dziedzinie bojowego i specjalnego przygotowania żołnierzy. Pokazano, że każdy wojskowy zespół Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej można nazwać zarówno odrębną jednostką bojową, jak i zespołem artystycznym – narzędziem soft power rosyjskiej polityki zagranicznej. W ten sposób wojskowa edukacja muzyczna zajmuje szczególne miejsce w rosyjskiej strukturze edukacji wojskowej.
This paper provides a detailed description of history and theory of the Russian military music education. The origins of Russian military education go back to the Russian Empire, and its evolution initiated in the USSR and is still an ongoing process. It is stated that the Military Band Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Военно-ор- кестровая служба Министерства обороны Российской Федерации) is an individual structural unit of the Armed Forces of Russia which mission is to ensure national security of the country and to carry out combat and special training tasks. It is shown that any military band of the Ministry of Defense of the Russian Federation can be denoted both an individual combat unit and a band crew – i.e. soft power instrument of the Russian foreign policy. In such a manner, the military music education holds its special place in the Russian military education structure.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3, s. 157-168.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska