Procesy integracyjne w turystyce europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Współczesna turystyka korzysta z międzynarodowych procesów integracyjnych i globalizacyjnych. Głównymi czynnikami rozwoju turystyki są: stabilizacja polityczna, wzrost gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństw, coraz większa ilość czasu wolnego, a także postęp w dziedzinie techniki. Turystykę uważa się za ważny sektor gospodarki europejskiej. Europa jest najczęściej odwiedzanym regionem świata. W 2015 r. jej udział w światowym ruchu turystycznym wynosił 51,2%, a w światowych wpływach z turystyki – 35,8%. Integracja państw europejskich w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej, ekologicznej czy edukacyjnej ma istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój gospodarki turystycznej.
The modern tourism profi ts from the international processes of integration and globalization. The main factors of tourism development is political stability, economic growth and the increase in wealth of societies, the increase in leisure time, as well as advances in technology. Tourism is considered to be an important sector of the European economy. Percentage of Europe in global tourism was 51.2% in 2015. Europe is the most visited region of the world, which reached 35.8% of global world revenue from tourism in 2015. The integration of the European countries in the fi eld of policy and economy as well as in the social, ecological and educational area has a signifi cant impact on the functioning and development of the tourist economy.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 4, s. 157-173.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska