Przestępstwa z użyciem przemocy w świetle regestru złoczyńców grodu sanockiego w latach 1562–1615

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Publikacja przedstawia działalność przestępczą sprawców dokonujących przestępstw z użyciem przemocy w ziemi sanockiej pod koniec XVI i na początku XVII stulecia. Ukazuje specyfikę ówczesnego sądownictwa kryminalnego, a także przedstawia czynniki społeczne oraz geograficzne mające wpływ na kształtowanie się przestępczości. Omawia również typologię wzmiankowanych czynów przestępnych oraz ukazuje strukturę społeczną ówczesnych sprawców. Wskazuje także specyfikę świata przestępczego w postaci działających na badanym obszarze liczniejszych niż w innych częściach kraju towarzystw przestępczych.
The publication presents the criminal activity of perpetrators committing violent crimes in the Sanok region at the end of the 16th and the beginning of the 17th century. It shows the specificity of the criminal judiciary at that time, as well as presents social and geographic factors influencing the shaping of the criminal world. It also discusses the typology of the above-mentioned criminal acts and shows the social structure of the crimes perpetrators at that time. It also shows the specificity of the criminal world in the form of more numerous criminal associations operating in the studied area than in other parts of the country.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2022, T. XXV, s. 79-99.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska