Adopcja dzieci na tle handlu ludźmi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały podstawy prawne adopcji i zagrożenia, jakie mogą dotyczyć dzieci, których rodzice nie chcą lub nie mogą wychowywać. Wykazane zostały również sposoby walki z łamaniem praw małoletnich. W tym kontekście zaakcentowano współpracę różnych instytucji krajowych, które powołane zostały do ochrony porządku prawnego. Jednak w dobie globalizacji działania jednego państwa nie byłyby skuteczne, niezbędna stała się współpraca między państwami. Podstawą takiej współpracy już od początku XX w. jest ratyfikacja umów międzynarodowych i wspólne wypracowywanie aktów prawnych i zasad takich działań, które staną się skuteczne w walce z łamaniem podstawowych praw człowieka, zwłaszcza dziecka.
The paper presents the legal bases for adoption and the threat for children whose parents do not want or cannot bring them up. It also discusses possible ways of fighting the violation of minors’ rights. For the common benefit, the policy of cooperation among different institutions was implemented, which were specially founded to guard the legal order. However, in times of globalization, the action taken by a single country would not be sufficient. Thus, the cooperation among the other countries has become indispensable. The legal basis for this, ratified at the beginning of the 20th century, are international agreements, commonly worked-out legislation and relevant procedures, which can be effective in the battle against the violation of the basic human rights, especially those of the children.
В статье представлено правовую основу усыновления и указаны угрозы, которым мо- гут подвергаться дети, родители которых не хотят или не могут их воспитывать. Пока- заны также способы борьбы с нарушениями прав несовершеннолетних. В этом кон- тексте подчеркнуто сотрудничество различных польских учреждений, созданных для защиты правопорядка. Тем не менее, в эпоху глобализации действия только одного государства не будут эффективными. Необходимо установить постоянное сотрудни- чество между странами. Основой для такого сотрудничества является ратификация международных соглашений и совместная разработка правовых актов и принципов таких действий, благодаря которым можно вести эффективную борьбу с нарушением основных прав человека, особенно ребенка.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2015, nr 3, s. 27-35.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska