Znaczenie formy w architekturze i sztuce w aspekcie umiejętności studiowania natury

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule autor przedstawia szereg argumentów dotyczących wartości płynących z nauki i nabywania umiejętności studiowania natury. W szczególności wykształcenia umiejętności studium, analizy i syntezy formy naturalnej. Na podstawie poglądów znanych historyków i krytyków sztuki z połowy XX wieku (Read, Fiedler, Focillon, Raphael, Francastel) autor uzasadnia cel tej ustawicznej edukacji, która dotyczy nie tylko młodych adeptów sztuki, architektury i projektowania. Zdobywanie doświadczenia artystycznego poprzez owe studium przyczynia się do rozwoju osobowości twórczej, umiejętności kompozycji formy, jej przekształcania, organizowania na płaszczyźnie i w przestrzeni konkretnych i wyobrażonych obiektów i zjawisk.
In the article the author presents numerous arguments referring to value stemming from learning and acquiring nature study skill. Particularly from developing skill of study, analyses and synthesis of natural form. Referring to views of wellknown art historians and critics of the mid of the 20th century (such as Read, Fiedler, Ficillon, Raphael, Francastel), the author justifi es the aim of this constant education, which refers not only to the apprentice of arts, architecture and design. Acquiring the artistic experience through the mentioned study, results in development of artistic individuality, ability of form composition, of its transformation, of arranging concrete and imagined objects and phenomena in plane and space.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 3, s. 57-65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska