Kontynuatorzy teorii Leona Petrażyckiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Motywacja do początku XIX wieku stanowiła nieodkryty obszar badań nauki. Idea wykorzystywania motywacji w psychologii, prawie czy w innych dziedzinach zrodziła się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Leon Petrażycki był jednym z pierwszych uczonych, który dokonał przełomowej klasyfikacji zjawisk psychicznych. Wyróżnił wśród nich emocje, czucia, uczucia oraz procesy woli. Badania, które zostały przeprowadzone w tamtych czasach, wskazywały na powiązanie pomiędzy emocjami a motywacją. Sporo późniejszych pracowników naukowych kontynuowało rozmaite założenia wynikające z teorii Petrażyckiego. W literaturze wyróżnia się dwa okresy twórczości uczonego: petersburski oraz warszawski, dlatego też zasadne jest dokonanie podziału kontynuatorów Petrażyckiego w oparciu o te etapy jego działalności naukowej. W artykule krótko przedstawione zostały sylwetki wybranych przez autorkę badaczy, którzy inspirowali się ideami Petrażyckiego, m.in.: Jerzego Landego, Henryka Piętki, Mikołaja Timaszewa, Gieorgija Gurwicza, Michaiła Rejsnera. Ponadto dokonana została analiza ich twórczości w kontekście emocji oraz teorii motywacji zapoczątkowanej przez petersburskiego uczonego. Ukazane zostały również poglądy współczesnych zwolenników petrażycjanizmu.
Motivation until the beginning of the 19th century was an undiscovered area of scientific research. The idea of using motivation in psychology, almost or in other fields, was born only at the turn of the 19th and 20th centuries. Leon Petrażycki was one of the first scientists to make a groundbreaking classification of psychic phenomena. He distinguished among them emotions, feelings, sensations and processes of the will. Research that was carried out at that time showed a connection between emotions and motivation. Many of the later researchers continued various assumptions resulting from Petrażycki’s theory. In literature, two periods of the scholar’s work are distinguished: St. Petersburg and Warsaw. Therefore, it is justified to divide his followers on the basis of these stages of his scientific activity. The article presents short profiles of researchers selected by the author who were inspired by the ideas of Leon Petrażycki, including Jerzy Lande, Henryk Piętka, Mikołaj Timaszew, Georgij Gurwicz, and Mikhail Rejsner. In addition, an analysis of their work was made in the context of emotions and the theory of motivation initiated by the St. Petersburg scientist. It also presents the views of contemporary Petrażycki supporters.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2022, T. XXV, s. 61-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska