Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia przesłanki potraktowania problematyki bezpieczeństwa, jako przedmiotu zainteresowań nauki o zarządzaniu. W dalszej części zajmuje się istotą procesowego ujęcia zarządzania. Stawia ono w centrum klienta jako odbiorcę produktów procesu. Opisuje także rolę organizatora i właściciela procesu. Jako rozwinięcie prezentuje systemowe ujęcie procesów zarządzania bezpieczeństwem. W zakończeniu wskazuje się na elementy koniecznych działań w odniesieniu do przykładu procesowego zarządzania bezpieczeństwem gminy.
This article shows the premises, which look upon security as a subject - matter of management. In the following part, it concerns with essence of management as a process. It also describes importance of the organizer and process owner. Next, it presents comprehensive aspect of the security management processes. In conclusion it indicates at components of necessary actions, with reference to process of security management of the borough as an example.
В статье указаны предпосылки рассмотрения проблематики безопасности как предмета вызывающего особый интерес науки об управлении. Автор рассматривает также суть процессуальной трактовки управления, которая в центре внимания ставит клиента - потребителя продуктов процесса. Описывает роль организатора и владельца процесса. Дает системную трактовку процессов управления безопасностью. В заключение, на примере управления безопасностью административно-территориальной единицы - гмины, автор указывает на конкретные элементы обязательных действий.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 2, s. 57-64.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska