Współczesne miasta jako cele międzynarodowego terroryzmu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z racji na funkcjonalne i symboliczne znaczenie, jakie pełnią w gospodarce współczesnego świata metropolie i miasta globalne, zaliczane są do pierwszorzędnych celów ataku terrorystycznego. Są to dla terrorystów cele atrakcyjne, a zarazem bardzo na atak wrażliwe. Zagrożone są nie tylko ikoniczne lub funkcjonalnie ważne budowle, ale także zgrupowania ludności, przestrzeń publiczna, dworce i środki transportu masowego. Ataki na cele miejskie skutkują dużą liczbą ofiar i dotkliwą skalą strat materialnych, tym samym przynosząc terrorystom oczekiwany efekt w postaci wywołania rozgłosu medialnego o skali globalnej. Aby skutecznie zapobiegać terroryzmowi, konieczne jest - aby oprócz metod walki aktywnej, prowadzonej przy użyciu policji i służb specjalnych - podejmować wielorakie działania w zakresie prewencji, zarządzania kryzysowego i rekonstrukcji. Jedną z metod prewencji jest kształtowanie urbanistyki i architektury współczesnych miast w sposób, który utrudni przeprowadzenie ataku terrorystycznego i maksymalnie ograniczy jego ewentualne skutki.
Due to their functional roles and symbolic meanings metropolitan and global cities are considered to be a prime target for international terrorism. Large cities are attractive as well as vulnerable targets. Not only important or symbolic buildings but many other targets might be attacked: including crowded plazas, stadia and arenas, infrastructure; railway stations and metro lines. Terrorist attacks on cities typically result in numerous civilian casualties and large material losses, therefore providing terrorists with desirable media response on a global scale. The effective antiterrorism policy is based not only on active counterterrorist actions undertaken by police and special forces but mostly on defensive planning and technical measures intended to reduce the chance of attack and vulnerability of potential targets (designing out terrorism), effective command and control systems and fast damage mitigation.
Ввиду функционального и символического значения места, какое занимают в экономике современного мира метрополии и большие города они становятся главными целями террористической угрозы. Метрополии, являющиеся для террористов очень важными целями, одновременно остаются очень уязвимыми для террористических атак. Угрозе подвержены не только имеющие огромное экономическое, политическое или символическое значение здания, но также и само население, массовые мероприятия, вокзалы и средства общественного транспорта. Теракты на городских объектах ведут к большому количеству жертв и значительному материальному ущербу, тем самим дают ожидаемый террористами эффект - вызывают глобальный резонанс в средствах массовой информации. С целью эффективного предотвращения террористических актов, кроме методов активной борьбы проводимой полицией и спецслужбами, необходимо предпринимать разные действия в сфере предотвращения этих актов и способов кризисного управления. Одним из методов превенции является формирование градостроительства и архитектуры современных городов таким образом, чтобы затруднить проведение терактов и максимально сократить их возможные последствия.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 4, s. 51-61.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska