Drei Jahrzehnte neue deutsche Außenund Sicherheitspolitik

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Trzydzieści lat polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec to okazja do dokonania pogłębionej analizy sytuacji, określenia wyzwań i przyjrzenia się perspektywom. W artykule podjęto próbę przeanalizowania zmian, które zaszły w obszarach polityki, gospodarki i wojskowości, zbadano również kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w okresie od 1990 do 2020 r. Dodatkowego materiału do przemyśleń dostarczają nadchodzące wybory do Bundestagu, które mają się odbyć we wrześniu 2021 r.
Thirty years of foreign policy in united Germany – an opportunity to take stock, identify challenges and make prognoses. The author looks at political, economic and military developments as well as aspects of sustainability in the period from 1990 to 2020. With a view to the upcoming elections for the Bundestag in September 2021, food for thought is given.
Dreißig Jahre Außenpolitik des vereinigten Deutschlands – Gelegenheit Bilanz zu ziehen, Herausforderungen aufzuzeigen und Prognosen zu stellen. Der Autor betrachtet politische, wirtschaftliche und militärische Entwicklungen sowie Aspekte der Nachhaltigkeit im Zeitraum von 1990 bis 2020. Mit Blick auf die anstehenden Richtungswahlen zum Bundestag im September 2021 werden Denkanstöße gegeben.
Тридцать лет внешней политики объединенной Германии – это возможность сде- лать скрупулёзный анализ ситуации, определить проблемы и указать перспективы. В статье была предпринята попытка проанализировать изменения, произошедшие в сфере политики, экономики и обороноспособности. Были также рассмотрены во- просы устойчивого развития 1990–2020 гг. Кроме того были обсуждены проблемы связанные с предстоящими выборами в Бундестаг, которые должны состояться в сентябре 2021 года.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1, s. 19-30.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska