Miny jako problem bezpieczeństwa współczesnego świata

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia problem, jakim jest zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata wynikające z użycia w konfliktach zbrojnych min przeciwpiechotnych. Analizuje powyższe zagrożenie (a właściwie zagrożenia) w aspekcie międzynarodowych dokumentów Prawa Humanitarnego. Ukazuje, iż rozmaite organizacje, takie jak ONZ i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, oraz rządy wielu państw inicjują istotne akcje poświęcone procesowi usuwania min, pomocy ich ofiarom i publicznej edukacji, lecz problem ten nadal pozostaje nierozwiązany do końca. Zwraca uwagę na istotne konsekwencje społeczne, jakie niesie ze sobą użycie tych śmiercionośnych środków walki.
В статье обсуждена проблема, какой является угроза для безопасности современного мира, исходящая из-за использования в вооружённых конфликтах противопехотных мин. Вышеуказанная опасность (а точнее опасности) анализируется в аспекте международных документов Гуманитарного права. Указано, что хотя различные организации, такие как ООН, Международный комитет Красного креста, а также лидеры многих государств выступают инициаторами существенных шагов направленных на процесс запрета мин, помощь их жертвам и информирование общественности, - однако эта проблема по-прежнему до конца не решена. Автор обращает внимание на серьезные последствия для общества, вызванные использованием этих смертоносных средств борьбы.
The article discusses the threat to global security resulting from the use of antipersonnel mines in armed conflicts. The threat, or indeed threats, posed above are analysed in reference to the stipulations of International Humanitarian Law (IHL). It lists a variety of crucial actions initiated by the UN, International Red Cross Committee, and governments of numerous states to remove the mines, assist victims of their use, and to provide public education. Nevertheless, the problem remains unsolved. The article focuses further on social consequences carried by the use of these lethal combat devices.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 191-208.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska