Ocena poziomu wiedzy wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko o zaletach karmienia naturalnego i deklarowanej długości karmienia piersią

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie: Prawidłowe odżywianie stanowi jeden z najważniejszych aspektów życia i zdrowia człowieka. Pod tym względem szczególne miejsce zajmuje żywienie niemowląt. Propagowaniem zdrowego żywienia małych dzieci na całym świecie zajmuje się wiele organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz lokalnym, które jednomyślnie potwierdzają, że karmienie piersią jest optymalnym sposobem odżywiania najmłodszych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko o zaletach karmienia naturalnego i jego deklarowanej długości. Materiał i metody: W badaniu wzięły udział 152 kobiety po urodzeniu pierwszego dziecka. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej i opisowej z zastosowaniem programu STATISTICA (StatSoft 13.0). Wyniki: Kobiety biorące udział w badaniu posiadały zróżnicowaną wiedzę na temat karmienia naturalnego. Najwięcej matek – 44,7% – deklarowało chęć karmienia piersią do 1 roku, natomiast 5,3%, na skutek problemów laktacyjnych, zrezygnowało z karmienia piersią. Kobiety posiadające średnie i wyższe wykształcenie wykazywały większy poziom wiedzy i deklarowały chęć dłuższego karmienia piersią. Wnioski: Ankietowane kobiety posiadały zróżnicowany poziom wiedzy, który uzależniony był od wykształcenia i miał wpływ na długość deklarowanego karmienia piersią. Po pojawieniu się problemów laktacyjnych, część matek zrezygnowała z karmienia piersią lub wybrała karmienie mieszane. Istnieje konieczność prowadzenia dalszej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet rodzących po raz pierwszy, nie mających doświadczenia w karmieniu naturalnym.
Introduction: Proper nutrition is one of the most important feature of human health status. Concerning neonates and infants it is even more crucial. There are many organizations worldwide which aim on promotion of breastfeeding as an optimal method of feeding infants. The aim of the work was to assess the level of knowledge concerning the advantages of breastfeeding and declared duration of breastfeeding amongst primiparas. Materials and method: In the study participated 152 women after birth of their fi rst child. The research instrument was a questionnaire designed by the author. The obtained results were subjected to statistical and descriptive analysis using software STATISTICA (Stat- Soft 13.0). Results: Women who took part in the study have very diversifi ed knowledge about natural feeding. 44.7% of mothers declared to continue breastfeeding for twelve months. 5.3% of women had to stop breastfeeding due to lactational issues. The study showed that women with secondary and higher education have greater knowledge and are willing to breastfeed for a longer period of time compared to the others. Conclusions: The level of knowledge concerning breastfeeding and declared duration of natural feeding correlate with educational background of interviewed women. Some women discontinue breastfeeding or choose mixed feeding when problems with lactation occurs. There is a great need for further promotion and education on breastfeeding especially amongst primiparas.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 1, s. 43-64.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska