O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Identyfikacja języka używanego przez członków organizacji terrorystycznej i zapewnienie możliwości tłumaczenia materiałów w tymże ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tego rodzaju grup. Niniejszy artykuł poświęcony jest profilom językowym wybranych organizacji uznawanych za terrorystyczne, przedstawiając analizę ich sytuacji językowej oraz jej wpływ na możliwość tłumaczenia przejętych materiałów, komunikacji z zatrzymanymi członkami ugrupowania, czy wreszcie na stosunki panujące wewnątrz niego. Zobaczymy, że w przypadku niektórych organizacji język stanowi istotny aspekt ich ideologii. Inne starają się minimalizować znaczenie tego czynnika, by uniknąć wewnętrznych konfliktów. W artykule przedstawiono też, jak zrozumienie sytuacji językowej w danym ugrupowaniu (a w szczególności kompetencji językowych jego członków) może być pomocne w typowaniu regionów, w których organizacja ta może działać.
In order to fight a terrorist organization, it is crucial to identify the language used by its members and to secure a possibility of translating the materials written in it. The present article is devoted to language profiles of selected organizations designated as terrorist ones; it analyzes their linguistic situation and how it affects the translation process of intercepted materials, communication with the arrested members and, last but not least, relations among them. For some groups, a language forms an important aspect of their ideology, while others try to downplay its role in order to avoid factional divisions. The article also explains how an understanding of a group’s linguistic situation (especially that of language competence of its members) may help in identifying regions where such an organization is likely to operate.
Идентификация языка, используемого членами террористической организации и обеспечение возможности перевода материалов с этого языка, имеет решаю- щее значение для борьбы с такого рода группировками. В статье рассмотрены языковые профили некоторых организаций считающихся террористическими, дан анализ их языковой ситуации и ее влияния на возможность переводить по- лучаемые материалы, коммуникации с задержанными членами групп, указания межличностных отношений внутри этих групп. Автор показывает, что в случае некоторых организаций язык является важным аспектом их идеологий. Ука- зываются также попытки преуменьшения значение этого фактора с целью из- бежания внутренних конфликтов. В статье также представлено, как понимание языковой ситуации в организации (в частности языковые навыки членов) могут быть полезным при выборе регионов, в которых организация может функцио- нировать.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 57-74.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska