Zarys psychologiczno-społecznych implikacji mobbingu jako zjawiska zagrażającego zdrowiu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-941202-7-6
eISBN
Wydawca
Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Abstrakt
Mobbing jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem społecznym, stanowiącym stosunkowo młody obszar rozważań i naukowej eksploracji, problemem istotnie zaburzającym stosunki międzyludzkie z wykluczeniem jednostki z grupy czy wspólnoty włącznie. Zważywszy, że problematyka mobbingu staje się zagadnieniem poruszanym w mediach czy będącym przedmiotem postępowań sądowych, można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że stało się ono w ostatnich latach pojęciem modnym, co jednoznacznie wskazuje na nasilanie się pewnych niekorzystnych zachowań i tendencji, zarówno w obrębie grup zawodowych, jak i wśród poszczególnych jednostek. Wiele trudności przysparza jednak udowodnienie sprawcy jego winy, gdyż wymaga to dostarczenia materiału dowodowego, ale z drugiej strony jest niezwykle istotne, ponieważ ofiary mobbingu często potrzebują fachowej pomocy, gdyż cierpią psychicznie, a w niektórych przypadkach nawet fizycznie. Celem pracy jest przedstawienie mobbingu jako patologicznej formy interakcji społecznych oraz możliwych działań zapobiegawczych.
Mobbing is an increasingly common social phenomenon, constituting a relatively new area of reflection and scientific exploration; it is a problem that significantly disrupts relationships and involves the exclusion of individuals from a group or community. Given that the issue of mobbing becomes the focus of the media or is the subject of legal proceedings, one might even venture to say that in the recent years it has become a fashionable concept, which clearly indicates the intensification of certain adverse behaviors and trends, both within professional groups and among individuals. However, proving the perpetrator their guilt causes many difficulties, because it requires providing evidence, but on the other hand, it is extremely important, since the victims of mobbing often need professional help, as they suffer mentally, and in some cases, even physically. The aim of the study is to present mobbing as a pathological form of social interaction, along with possible preventive measures.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper Praca została zaprezentowana w sesji plakatowej oraz wyróżniona i nagrodzona podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, Tarnów, 20-21 X 2016
Słowa kluczowe
Źródło
W: Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. (red.) Edyta Barnaś. Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016, s. 416-426.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska