Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor podejmuje próbę opisania współczesnej walki zbrojnej i jej miejsca w relacjach cywilizacyjnych, koncentrując się na tym, przez kogo i w jakiego rodzaju wojnach jest ona prowadzona. Wyjaśnia zależności między pojęciami konfliktu i wojny, analizuje reakcje państw demokratycznych na konflikty zbrojne. Zastanawia się nad efektami demokratyzacji przemocy oraz asymetrią wojny.
Автор предпринимает попытку описать современную вооружённую борьбу и её место в цивилизационных отношениях, концентрируясь на том, кем и в какого рода войнах она ведётся. Указывает зависимости между понятиями конфликт и война, анализирует реакции демократических государств на вооружённые конфликты. Представляет эффекты демократизации насилия и асимметрию войны.
The article attempts to describe contemporary armed combat and its place within contemporary inter-civilisation relations, focusing on who by and in what type of wars armed combat is conducted. Having explained the dependencies between the notions of conflict and war, and analyses the reactions of democratic states to armed conflict, it further considers the effects of democratisation of violence and asymmetry of war.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 23-36.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska