Układy, porozumienia i reżimy w kształtowaniu światowego procesu rozbrojenia dla potrzeb bezpieczeństwa międzynarodowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Stale zmieniające się oblicze współczesnego świata wymusza potrzebę tworzenia coraz bardziej elastycznych struktur zapewniających właściwe, zgodne z duchem czasu zachowania państw. Zachowania te odnoszą się głównie do poszukiwania rozwiązań wspólnych problemów, procesów czy zjawisk, wymagających radykalnych działań międzynarodowych. Współczesny świat stwarza wiele sytuacji, w których państwa jako instytucje wykorzystują swoje siły militarne do realizacji pewnych celów i dążeń. Użycie siły militarnej, a w konsekwencji wojna, jest bowiem aktem przemocy.
The ever-changing face of the contemporary world enforces the need to establish ever more flexible structures ensuring appropriate behaviours of states, in line with the spirit of the time. These behaviours refer primarily to the seeking for solutions to shared problems, processes, and phenomena that require radical international actions. The contemporary world poses numerous situations when states as institutions make use of their military forces to attain certain objectives and ambitions, as the use of military force, and in consequence a war, is an act of violence.
Постоянно меняющееся лицо современного мира требует создания всё более и более эластичных структур, способствующих ведению соответствующей, согласной с духом времени, политики государств. Такая политика, главным образом, направлена на поиски решений общих проблем, процессов или явлений, требует радикальных действий международного сообщества. Современный мир создает много ситуаций, в которых государства и организации используют свои вооруженные силы в решении некоторых целей и задач. Акт насилия, каким является использование вооруженных сил, непосредственно приводит к войне.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 165-184.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska