Współpraca gospodarcza Niemiec z Rosją w latach 1992-2002. Wybrane problemy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zainteresowanie Niemiec rozwojem współpracy gospodarczej z Rosją było motywowane zarówno względami politycznymi, jak i ekonomicznymi. Wynikało ono również z doświadczeń współpracy Związku Radzieckiego z NRD i RFN. Od początku swojego istnienia NRD miała ścisłe powiązania gospodarcze z ZSRR. Udział ZSRR w bilansie handlu zagranicznego Niemiec Wschodnich sięgał nawet 35-40%, natomiast udział NRD w obrocie handlowym ZSRR wynosił 11%. Około 20% wymiany towarowej ZSRR z państwami uprzemysłowionymi Zachodu przypadało na RFN. W 1989 roku udział RFN w całości eksportu ze Związku Radzieckiego wyniósł około 3,9%, natomiast w całości importu do ZSRR- 5,8%. Tym samym ZSRR zajmował 13. miejsce wśród ptónerów handlowych RFN. Mimo, iż radziecko-zachodnioniemiecki obrót towarowy miał dla RFN niewielkie znaczenie, to jednak Związek Radziecki spośród wszystkich państw Europy. Wschodniej był dla Niemiec Zachodnich ważnym rynkiem zbytu i zaopatrzenia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 2, s. 119-135.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska