Status Biura Ochrony Rządu - instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł prezentuje rozważania dotyczące statusu Biura Ochrony Rządu. Wskazuje, iż formacja ta nawiązuje do tradycji służb ochrony najważniejszych osób w państwie tworzonych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Służby te nie były jednolite. Część zadań z zakresu ochrony realizowały brygady złożone z policjantów, resztę zaś oddziały i adiutanci o statusie wojskowym. Jednak rzeczywistych korzeni BOR-u należy upatrywać w okresie po II wojnie światowej. To wówczas w ramach urzędów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne pojawiają się wyspecjalizowane jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo VIP-ów. Składały się one z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a następnie żołnierzy. Równocześnie ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa zajmowały się jednostki wojskowe. W 2001 r. weszła w życie ustawa, na podstawie której powstała nowa, aktualnie istniejąca służba przejmująca wszystkie zadania związane z ochroną osób, obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu.
This article presents reflections on the status of the Government Protection Bureau. It shows that this formation refers to the tradition of the protection by state services of the most important people in the country which was created after Poland regained independence in 1918. These services were not uniform. Some of the tasks concerning the implementation of protection were realized by brigades made up of police officers, whilst the rest by the troops which had military status. However, the real roots of the Government Protection Bureau should be seen in the period after World War II. It was the time when specialized units responsible for VIP’s security started to appear as a part of the authorities responsible for public safety. They consisted of the Security Service officers and then of soldiers. At the same time, protection of facilities and equipment of particular importance for the functioning of the state was dealt with by military units. In 2001, new act was law was enacted and the latter created the basis for new and currently existing service which received all the tasks associated with the protection of people, facilities and equipment of special importance.
В статье рассмотрены различные вопросы, касающиеся статуса Бюро охраны правительства (БОП). Указывается, что это учреждение продолжает традиции служб охраны главных лиц в государстве, созданных после восстановления не- зависимости Польши в 1918 г. В то время эти службы не имели целостного ха- рактера. Часть задач связанных с охраной реализовали бригады состоящие из полицейских, другие задачи находились под попечительством соединений и адъютантов, имеющих воинский статус. Однако настоящих истоков БОП нужно искать в периоде после Второй мировой войны. Именно тогда, в рамках учреж- дений отвечающих за общественную безопасность, появляются специальные отделы ответственные за безопасность особо важных лиц. В таких частях слу- жили сотрудники Службы безопасности, а позже также военные. Вместе с тем охраной объектов особого значения для функционирования государства за- нимались воинские подразделения. В 2001 г. вступил в силу закон, на осно- вании которого было основано новое, существующее по сей день формиро- вание, исполняющее все задачи связанные с охраной лиц и объектов особого значения.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 43-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska