Wiedza studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat wybranych aspektów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie: Jednym z najważniejszych aktów prawnych definiujących zawód pielęgniarki i położnej jest ustawa z 15 lipca 2011 roku. Aby świadomie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe, istotna jest jej znajomość. Celem badania była ocena wiedzy studentów pielęgniarstwa i położnictwa na temat wybranych aspektów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Materiał i metody: Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, tworząc autorski kwestionariusz ankiety, składający się z metryczki oraz pytań właściwych dotyczących bezpośrednio ustawy. Za pomocą programu Microsoft Excel oraz pakietu IBM SPSS Statistics wykonano odpowiednie wyliczenia oraz przeprowadzono analizę podstawowych statystyk opisowych z użyciem testu U Manna-Whitneya oraz korelacji rho Spearmana. Wyniki: 69,9% badanych charakteryzowało się niskim poziomem wiedzy na temat wybranych zagadnień ustawy, a jedynie 1% poziomem wysokim. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy wiedzą studentów a analizowanymi zmiennymi. Wnioski: Poziom wiedzy studentów nie jest satysfakcjonujący i wskazuje na konieczność dokształcenia w zakresie ustawy, gdyż aspekty w niej poruszane są niezbędne do prawidłowego i świadomego wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.
Introduction: One of the most important legal acts defining the profession of nurse and midwife is the Act of 15 July 2011. In order to consciously and responsibly carry out professional tasks, it is important to know it. The aim of this study is to assess the knowledge of nursing and midwifery students on selected aspects of the nursing and midwifery act. Material and methods: The method of a diagnostic survey was used to create an original questionnaire consisting of a metric and questions directly related to the act. Appropriate calculations were made using the packages Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics, and basic descriptive statistics were analyzed using the U Mann-Whitney test and Spearman’s rho correlation. Results: 69.9% of the respondents had a low level of knowledge on selected issues of the act, and only 1% had a high level. No correlation was observed between students’ knowledge and the analyzed variables. Conclusions: The level of knowledge of students is unsatisfactory and indicates the need for training in the field of this act, because the aspects discussed therein are necessary for the proper and conscious performance of the professions of nurse and midwife.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2023, nr 1, s. 71-81.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska