Nowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule zostały omówione nowe zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu grupowym przez pryzmat zmian dokonanych w tym postępowaniu w następującym zakresie: 1) katalogu spraw, w których zastosowanie ma ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 2) wymagań związanych z ujednoliceniem wysokości roszczenia każdego członka grupy, 3) powództwa, które ogranicza się do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego, 4) kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu, 5) postępowania w przedmiocie dopuszczalności postępowania grupowego, 6) ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego, 7) czynności dokonywanych po wydaniu i uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie składu grupy, 8) zastosowania przepisów k.p.c. w postępowaniu grupowym.
Th e paper presents new rules of enforcing claims in class proceedings through the context of changes made in the following range: 1) list of cases in which the Polish act on class proceedings is applied, 2) requirements of standardizing the amount of each members money claim, 3) an action that limits the claim for establishing defendant liability, 4) deposit for securing trial fees, 5) proceedings concerning the admissibility of class proceedings, 6) notice of initiation of class proceedings, 7) actions taken after the issue and validation of the court order on the composition of a group, 8) adopting rules of the code of civil procedure in class proceedings.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2 (21), s. 111-128.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska