Rola zasobów ludzkich w implementacji kultury bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Znaczenie kultury bezpieczeństwa zyskuje coraz większe znaczenie w różnych obszarach zarządzania, w tym także zarządzania kryzysowego. Kultura bezpieczeństwa uważana jest za ważny czynnik warunkujący osiągnięcie wysokiego poziomu bezpiecznego funkcjonowania systemu ratowniczego. Pojęcie kultury bezpieczeństwa jest wieloznaczne i nie posiada jednej uniwersalnej definicji czy rozwiązania modelowego. Konieczne staje się podjęcie próby określenia pojęcia kultury bezpieczeństwa w odniesieniu do obszaru zarządzania kryzysowego. Najbardziej istotną cechą kultury bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego jest zdolność do implementacji zasad bezpiecznego działania pomimo istniejących zagrożeń. Wysoki poziom bezpieczeństwa można osiągnąć jedynie w przypadku stosowania sprawdzonych systemów i procedur przy jednoczesnym silnym zaangażowaniu zasobów ludzkich w działaniach na rzecz kultury bezpieczeństwa.
The importance of safety culture is gaining importance in various areas of management, including crisis management. Safety culture is considered an important factor conditioning the achievement of a high level of safe operation of the rescue system. The concept of safety culture is ambiguous and does not have one universal definition, or a model solution. It becomes necessary to make an attempt to define the concept of safety culture in the area of crisis management. The most important feature of safety culture in the crisis management system is the ability to implement the principles of safe operation despite the existing threats. A high level of safety can only be achieved by using tested systems and procedures while strongly involving human resources in safety culture activities.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4, s. 71-82.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska