Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej - zarys historyczny i prognozy rozwoju na początku XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Aktualny rozwój gospodarki światowej oraz pogłębiające się różnice między bogatą północą a ubogim południem naszego globu prowadzą do rozwoju migracji ludności między krajami i kontynentami. Najistotniejsze kierunki tych migracji to wysoko rozwinięte państwa Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia. Tym samym teren Unii Europejskiej jest docelowym miejscem wędrówki wielu mieszkańców innych regionów świata. Jednocześnie wewnątrz samej Unii dochodzi do migracji, najczęściej z krajów nowo przyjętych do państw o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Poza typową migracją zarobkową, można wyróżnić kilka kategorii ruchów ludnościowych związanych m.in. z prześladowaniami politycznymi czy klęskami żywiołowymi. W ramach UE musiały powstać odpowiednie regulacje prawne, określające sposób realizacji polityki imigracyjnej na poziomie struktur unijnych oraz państw członkowskich. Tworzyły się one stopniowo, a kolejne etapy tego procesu zostały zarysowane w poniższym artykule."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 2, s. 153-171.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska