National Military Education System in the Republic of Belarus

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wykwalifikowany personel sił zbrojnych stanowi niewątpliwie jeden z istotniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Jakkolwiek z punktu widzenia polskich władz kluczowa pozostaje współpraca z partnerami zachodnimi, obserwacja najnowszych trendów w tej dziedzinie powinna obejmować możliwie największą liczbę państw. Dlatego też autorka zwróciła uwagę na stosunkowo słabo opracowany w polskiej literaturze system kształcenia wojskowego w Republice Białorusi. W artykule scharakteryzowano współczesny model edukacji, wskazano na kierunki jego rozwoju oraz uwypuklono największe potrzeby. Analizie poddano także współpracę z Federacją Rosyjską. W badaniu zastosowano metodę systemową wspartą analizą treści i analizą ilościową.
Qualified personnel of the armed forces is undoubtedly one of the most important elements of state security. Although from the Polish authorities’ point of view cooperation with Western partners remains the key, observation of the latest trends in this field should cover the largest possible number of countries. Therefore, the author drew attention to the system of military education in the Republic of Belarus, which is relatively poorly reflected in Polish literature. The article characterizes the modern education model, indicates its development directions and highlights the greatest needs. The cooperation with the Russian Federation was also analyzed. The study was based on a system method supported by content and quantitative analysis.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 3, s. 197-210.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska