Non-technical complications predict 30-day perioperative mortality in abdominal surgery. A propensity score matched analysis

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Introduction: Surgical complications are a major cause of mortality and morbidity. Non-technical complications seem to be more dangerous than technique-related complications, however they are commonly neglected by surgeons. Aim: To study the relationship between non-technical complications and mortality after gastrointestinal and hepatobiliary surgery. Material and Methods: All gastrointestinal and hepatobiliary procedures performed over 3 years in one center were analysed. Non-technical postoperative complications were defi ned as perioperative complications related to patients’ physiological health or comorbidities, rather than surgical procedures or techniques. To avoid selection bias we conducted a 1:1 propensity score match analysis with non-technical complications as a dependent factor. The propensity scores were calculated using logistic regression. Preoperative confounding factors such as age, sex, American Society of Anesthesiologists (ASA) score and type of surgery were entered into our model as covariates. We used the nearest-neighbor protocol with a caliber of 0.2. The cases were not reusable after matching. The statistics were analyzed using SPSS version 23. Results: A total of 348 patients underwent gastrointestinal and HPB (Hepato Pancreatico Biliary) surgery in Hepatobiliary and Liver Transplant Department of Shalby Hospitals, India between April 2017 and March 2020. Twenty-four patients developed non-technical complications. ASA scores independently predicted non-technical complications (p=0.001, odds ratio 3.955, 95% C.I.: 1.774–8.813). After matching with 23 controls, non-technical complications were still signifi cantly correlated with mortality (p<0.0001). Intraoperative factors did not predict non-technical complications. Surgery-related complications were not associated with mortality after matching. Conclusion: Non-technical complications are associated with a signifi cant risk of mortality.
Wprowadzenie: Powikłania chirurgiczne są główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności. Powikłania pozatechniczne wydają się być bardziej niebezpieczne niż powikłania techniczne, jednak chirurdzy często je zaniedbują. Celem pracy było zbadanie związku między powikłaniami niezwiązanymi z techniką chirurgiczną a śmiertelnością po rozległych zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę danych wszystkich chorych leczonych w Hepatobiliary and Liver Transplant Department of Shalby Hospitals w Indiach w okresie 3 lat z powodu schorzeń przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych. Powikłania nietechniczne zostały zdefi niowane jako wszystkie powikłania związane ze stanem ogólnym i chorobami współistniejącymi, niemające związku z samą techniką chirurgiczną. Aby zmniejszyć ryzyko błędu wynikającego z doboru chorych, przeprowadzono dodatkowo analizę porównawczą z odpowiednio dobraną pod kątem wszystkich innych cech grupą chorych, u których takie powikłania nie wystąpiły. W analizie wykorzystano regresję logistyczną. Przedoperacyjne czynniki, takie jak: wiek, płeć, wynik w skali Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów (ASA) i rodzaj operacji, zostały wprowadzone do naszego modelu jako zmienne zaburzające. Użyto protokołu najbliższego sąsiada o kalibrze 0,2. Przypadki nie były wykorzystywane ponownie po dopasowaniu. Statystyki przeanalizowano za pomocą programu SPSS w wersji 23. Wyniki: Ogółem operowanych było 348 chorych w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2020 r. U 24 chorych rozwinęły się powikłania niechirurgiczne. Wystąpienie tych powikłań było związane z wyższym wynikiem oceny przedoperacyjnej w skali ASA (p=0,001, OR 3,955, 95% CI: 1,774–8,813). W analizie grup porównawczych stwierdzono wyższe ryzyko zgonu (p<0,0001) w grupie chorych z powikłaniami niechirurgicznymi. Powikłania techniczne związane z zabiegiem operacyjnym nie wpłynęły na zwiększenie ryzyka zgonu. Wniosek: Powikłania niechirurgiczne u chorych operowanych w obrębie przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych wiążą się ze zwiększeniem ryzyka zgonu.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 4, s. 37-47.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska