Społeczne bezpieczeństwo informacyjne w erze nowych mediów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W erze społeczeństwa informacyjnego działania państw, organizacji i jednostek są zależne od dostępu do aktualnych i wartościowych informacji, a to w sporej mierze zależne jest od dynamicznego rozwoju nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Zapewnianie bezpieczeństwa informacyjnego autorka rozumie jako działania mające na celu zabezpieczenie obywateli, społeczeństwa oraz instytucji państwa przed wszelkimi negatywnymi wpływami w sferze informacyjnej. Przedmiotem zainteresowania autorki jest społeczne bezpieczeństwo informacyjne. Istotną kwestię stanowi problem tzw. fake news, informacji niesprawdzonych, fałszywych, których większość ludzi, szczególnie młodych, nie rozpoznaje z uwagi na niski poziom kompetencji medialnych. Autorka, biorąc za punkt wyjścia zachowania informacyjne, zaprezentowała wpływ uprzedzeń i błędów poznawczych na sposób poszukiwania oraz przyswajania informacji. Uwaga została zwrócona na istotność rozwoju kompetencji medialnych wśród użytkowników mediów, gdyż od tego w dużej mierze zależy społeczne bezpieczeństwo informacyjne.
In the Information Society era, the actions of states, organizations and individuals depend on access to up-to-date and valuable information, and this depends, to a large extent, on the dynamic development of new information and communication technologies. Providing information security, the author understands as actions aimed at securing citizens, society and institutions of the state against any negative influence in the information sphere. The subject of the author’s interest is social information security. An important issue is the problem of fake news - unreported, false information that most people do not recognize due to their low level of media competence. Frequently false information is deliberately fabricated to reach the mass audience, and the problem is compounded by the fact that more and more people treat social media as the most important source of news.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 4, s. 19-30.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska