Trade Regionalism and its Relevance to the Multilateral System Within the WTO in Need of Reform – The Case of EVFTA

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Rozszerzający się i postępujący kryzys w wypełnianiu kluczowych funkcji WTO, prowadzący organizację w kierunku gruntownej reformy, jest głównym powodem proliferacji regionalnych porozumień handlowych (Regional Trade Agreements, RTAs) na całym świecie. Zwyżkowy trend w tym zakresie można zaobserwować również w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską. RTAs stanowią coraz bardziej istotny element polityki handlowej UE, a szczególnie zauważalne jest w tym kontekście zainteresowanie regionem Azji Pacyfi ku. Celem artykułu jest analiza i przedstawienie istoty umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA) jako regionalnego porozumienia handlowego w kontekście relacji z systemem wielostronnym w ramach WTO. Zawarta z Wietnamem umowa o wolnym handlu może przyczynić się do umocnienia pozycji UE w regionie Azji Pacyfiku, a także stanowić podwaliny dla przyszłej umowy międzyregionalnej UE i ASEAN. Dzięki uwzględnieniu zagadnień nienadających się jeszcze do dyskusji na szczeblu wielostronnym, RTAs, takie jak EVFTA, będą również stanowiły podstawę dla następnego etapu wielostronnej liberalizacji handlu. Czerpanie z dorobku organizacji potwierdza zatem, że reguły systemu stworzonego w ramach WTO, z pewnością nie do końca doskonałego, stają się często podstawą współpracy również w wymiarze regionalnym.
The ever-expanding and progressive crisis in fulfi lling its key roles by the WTO, leading this organization towards sweeping reforms, is the primary reason behind the proliferation of Regional Trade Agreements (RTAs) all over the world. The growing trend in this regard could also be observed in actions taken by the European Union. RTAs constitute an increasingly more signifi cant element of the EU’s trade policy, with the region of Asia-Pacifi c being of particular interest in this context. The aim of the paper is to analyze and present the essence of EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) as a regional trade agreement in the context of relations with the multilateral system under the WTO. The free trade agreement concluded with Vietnam may contribute to strengthening the EU’s position in the Asia-Pacifi c region, as well as lay the foundations for the future interregional agreement between the EU and ASEAN. By including issues not yet suitable for discussion at the multilateral level, RTAs, such as EVFTA, will serve as a stepping stone for the future liberalization by building grounds for the next stage of multilateral liberalization. Building upon the work of the organization, reaffi rms that the rules of the system created under the WTO, admittedly, not quite perfect, often become the foundation for cooperation, also in the regional dimension.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020, nr 1, s. 217-238.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska