Speech for Justice for Palestinians: A Human Rights Conundrum

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Freedom of speech as an important human right is diminished when speaking out for Palestinian rights. The paper examines this assertion through three case examples from Australia. These are academic freedom, media freedom and freedom of political representation and expression. To provide context to the free speech debates, an overview is presented of the confl ict as well as an outline of the Boycott, Divestments and Sanctions campaign.
Wolność słowa jako ważne prawo człowieka zostaje ograniczona, gdy przemawia się za prawami Palestyńczyków. W artykule przeanalizowano powyższe twierdzenie na podstawie trzech przykładów przypadków z Australii. Są to: wolność akademicka, wolność mediów oraz wolność reprezentacji politycznej i wypowiedzi. W celu zapewnienia kontekstu debatom na temat wolności słowa przedstawiono przegląd konfl iktu, a także zarys bojkotu oraz kampanii sankcji.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 4, s. 13-33.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska