Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym Polski a ekologia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski jest związana ze strategią Unii Europejskiej. Priorytetami są zrównoważony rozwój i ograniczenie emisji CO2. Zarządzanie uwzględniające aspekt ekologii podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw. Modernizacja przemysłu jest jednak bardzo kosztowna, pomimo unijnych środków. W efekcie odbija się na cenie oferowanych produktów. Co decyduje o bezpieczeństwie energetycznym Polski: dostępność surowców, ceny energii, aspekty ekonomiczne, otoczenie polityczne czy może ekologia?
Polish energy security policy is connected with the strategy of the European Union. The main priorities are sustainable development and reducing CO2 emissions. When the management includes an aspect of ecology, it increases competitiveness of a company. Despite the EU funds the modernization of industry is still very expensive. As a result the prices of products increase. What determines the energy security of Poland: the availability of energy resources, energy prices, economic aspects, political environment or ecology?
Политика энергетической безопасности Польши тесно связана со стратегией Европейского Союза, главными приоритетами которой является равномерное развитие и ограничение выбросов С02. Управление, учитывающее экологические аспекты, имеет влияние на конкурентоспособность предприятий. Однако следует учесть, что несмотря на финансовую помощь ЕС, модернизация промышленности - это очень капиталоемкий процесс, который оказывает влияние на повышение цен производимых товаров. Автор старается ответить на вопрос: что имеет решающие значение для энергетической безопасности Польши - доступность сырья, цена энергетических ресурсов, экономические аспекты, политическая ситуация, а может экология?
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 1, s. 45-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska