Protokoły Rady Nieustającej z lat 1775–1788 w zasobach AGAD. Rodzaje i charakterystyka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Realizacja rozległych uprawnień nadanych Radzie Nieustającej pociągała za sobą potrzebę prowadzenia przez nią szczegółowej dokumentacji, zarówno na poziomie Kancelarii Generalnej Rady jak i kancelarii wszystkich jej pięciu departamentów. Do dnia dzisiejszego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie zachowano w całości w formie rękopisów dwa podstawowe rodzaje protokołów: potoczne – zawierające wykaz wszystkich czynności Rady podejmowanych na sesjach plenarnych oraz ekspedycji publicznych – w których gromadzono druki uniwersałów i kopie rozsyłanych do zainteresowanych podmiotów rezolucji uchwalanych przez Radę. Na podstawie tych drugich w latach 80. XVIII stulecia wydano drukiem kilka tomów „Zbiorów rezolucji” obejmujących orzeczenia Rady w zakresie interpretacji przepisów prawa. Zarówno materiały rękopiśmienne jak i drukowane stanowią dla badaczy okresu cenne źródło wiedzy o funkcjonowaniu Rady Nieustającej – pierwszego w dziejach, centralnego, kolegialnego organu władzy wykonawczej I Rzeczypospolitej.
Implementation of the wide-ranging rights bestowed on the Permanent Council entailed the need for making detailed documentation, both at the level of the Council’s General Chancellery and of the chancelleries of its all fi ve departments. To this day, two basic types of protocols – current (potoczne) that contain lists of all the activities of the Council at the plenary sessions, and of public expedition, which gathered the printed proclamations and copies of resolutions passed by the Council and sent to the interested parties – have been fully preserved in the form of manuscripts and prints in the Central Archives of Historical Records (AGAD) in Warsaw. Th e latter provided for the publication of a number of volumes in the 1780s: the ‘collections of resolutions’ covered the statements of the Council concerning the interpretation of the rules of law. Both the manuscripts and prints are a precious source of knowledge on the functioning of the Permanent Council: the fi rst central and collegial organ of executive power in the Polish Lithuanian Commonwealth in history.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2015, T.XVIII, s. 45-54.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska