Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w świetle nowelizacji ustawy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W dobie globalizacji gospodarki a także dynamicznego rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz jego znacznego rozszerzania na skutek dopływu kapitału zagranicznego, szczególnego znaczenia nabiera standaryzacja zasad rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych jako głównego źródła wiarygodnej informacji finansowej. Ujednolicenie i harmonizacja sprawozdań finansowych w skali międzynarodowej ułatwi ocenę sytuacji finansowo-majątkowej zakładów ubezpieczeń, a co za tym idzie, usprawni i zobiektywizuje ocenę ryzyka działalności gospodarczej w warunkach swobody w świadczeniu usług ochrony ubezpieczeniowej. Komisja Europejska, zmierzając do zwiększenia porównywalności sprawozdań finansowych w ramach Unii Europejskiej zobowiązała wszystkie spółki akcyjne notowane na giełdach zagranicznych (a w dalszej perspektywie wszystkie spółki publiczne i instytucje finansowe: banki, ubezpieczycieli) do obligatoryjnego stosowania od 2005 roku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MRS) przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Lokowanie przez wiele światowych firm kapitału zagranicznego a także rozwój reasekuracji spowodowały, iż Polska stała się częścią globalnej gospodarki rynku ubezpieczeń. Wprowadzanie standaryzacji i harmonizacji w skali europejskiej poprzez wzrost roli MSR-ów ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji w zakresie współpracy międzynarodowej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 1, s. 239-263.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska