L’engagement militaire français dans la guerre polono-bolchévique et le moment polonais dans la trajectoire de Charles de Gaulle

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
La participation française à la guerre bolchevique est présentée de deux manières, soit en minimisant son importance, soit en faisant d’elle un facteur décisif de la victoire. Les premiers contacts entre officiers polonais et français sont marqués par une méfiance courtoise réciproque, expression des différences de culture militaire et d’intérêts politiques. L’implication cruciale dans la création d’un enseignement militaire en Pologne, suivie de la participation active des soldats français au combat, a influencé la rupture de la distance. La bravoure polonaise et la méthode française aboutissent à une victoire commune. Cependant, l’ampleur réelle de la participation française à l’action reste inexplorée et nécessite de nouvelles recherches d’archives.
French participation in the Bolshevik war is presented in two ways, either minimizing its significance or making it a foregone conclusion of victory. Initial contacts between Polish and French officers are characterized by mutual polite distrust, an expression of differences in military culture and political interests. The crucial involvement in the establishment of military education in Poland and the subsequent active participation of French soldiers in the battle influenced the breaking of the distance. Polish prowess and French method yielded a joint victory. However, the true scale of French participation remains unexplored is requiring further archival research.
Udział francuski w wojnie bolszewickiej jest przedstawiany dwojako, albo minimalizując jego znaczenie, albo czyniąc go przesądzającym o zwycięstwie. Początkowe kontakty oficerów polskich i francuskich cechowała wzajemna uprzejma nieufność, wyraz różnic kultury wojskowej i interesów politycznych. Zasadnicze zaangażowanie w tworzenie szkolnictwa wojskowego w Polsce, a następnie czynny udział żołnierzy francuskich w walce wpłynęło na przełamanie dystansu. Polska waleczność i francuska metodyczność dały wspólne zwycięstwo. Jednak nieprzebadana pozostaje nadal prawdziwa skala francuskiego uczestnictwa w działaniach wymagająca dalszych badań archiwalnych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2022, nr 2, s. 69-88.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska