Farmakoterapia w leczeniu choroby wrzodowej

Abstrakt
Głównym celem pracy było przedstawienie dostępnej i stosowanej farmakoterapii w leczeniu choroby wrzodowej. We wstępie zaprezentowano etiologie i patogenezę choroby wrzodowej. W szczególności opisano wpływ i znaczenie w powstawaniu choroby bakterii Helicobacter pyroli, a także niesteroidowe leki przeciwzapalne. Istotną rolę w powstawaniu wrzodów żołądka odgrywa również stres, stosowaniu używek i czynników genetycznych. W dalszej części pracy opisano najczęściej występujące objawy i sposoby diagnozowania choroby wrzodowej. Obszernie scharakteryzowano dostępne metody leczenia dzieląc je na leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne oraz leczenie farmakologiczne ze szczegółowym omówieniem rodzajów stosowanych leków takich jak:  Leki zmniejszające wytwarzanie kwasu solnego  Środki zobojętniające  Leki okrywające powierzchnię wrzodu trawiennego  Leki zwalczające zakażenie Helicobacter pylori. Bardzo dokładnie przedstawiono schemat leczenia przeciwbakteryjnego skierowanego przeciwko Helicobacter pylori. W ostatniej części pracy przedstawiono krótką historię choroby wrzodowej, opisano wpływ rozwoju medycyny na zapobieganie i skuteczne leczenie wrzodów. Przeanalizowano aktualne statystyki dotyczące zapadalności na tę chorobę i prognozy na przyszłość.
The main objective of this work was to present available and used pharmacotherapies of treating gastric disease. The introduction presents etiology and pathogenesis of gastric disease. The detailed focus was on the influence and the process of creating the bacteria Helicobacter Pylori, as well as non-steroids anti-inflammation medicines. The factor which plays an important role in developing gastric diseases is stress, the use of stimulants and genetic factors. Further chapters describe the most common symptoms of gastric diseases as well as the ways to treat them. The treatments are divided into: conservative therapy, surgeries and pharmacological treatment including specified description of medicines such as:  Medicines limiting production of salt acid,  Neutralizers,  Medicines covering the surface of anastomotic ulcer  Medicines controlling infection of Helicobacter Pylori The scheme of treatments against Helicobacter was presented very precisely. In the last part you can read the short story of the gastric disease, and the influence of development of medicine on preventing and the effective gastric diseases therapy. You can find the analysis of the current statistics about illnesses and future prognosis.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska