Skala zjawiska przemocy w rodzinie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Działdowie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejsza publikacja jest próbą oceny zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu działdowskiego. Szczegółowej analizie poddano zarówno interwencje domowe, jak i interwencje domowe dotyczące przemocy w rodzinie, płeć ofi ar i sprawców przemocy w rodzinie. Z przeprowadzonych badań wynika, że ofi arami przemocy w rodzinie są przede wszystkich kobiety i małoletni do 13. roku życia, mężczyźni zaś należą do rzadkości. Z kolei w grupie sprawców przemocy zdecydowanie więcej jest mężczyzn niż kobiet. Przyczyn przemocy w rodzinie należy upatrywać głównie w alkoholu, pod którego wpływem sprawcy są skłonniejsi stosować przemoc wobec swoich najbliższych. Ofi ary przemocy w rodzinie głównie w instytucjach samorządowych (gminne komisje ds. profi laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) szukają pomocy zarówno dla siebie, jak i swoich sprawców, próbując w ten sposób przeciwdziałać, dopiero w następnej kolejności, chcąc poprawić swoją sytuację materialną, zwracają się o pomoc do gminnych ośrodków pomocy społecznej.
The following publication is an attempt at assessing domestic violence in the Działdowo district. A detailed analysis has been undertaken regarding domestic intervention as well as domestic intervention characterized by acts of violence and the genders of both the victims and perpetrators. The research results lead to the conclusion that most victims of domestic violence are women and minors under the age of 13, whereas men constitute a small minority. Among the perpetrators, there are more men who commit acts of violence compared to women. Alcohol abuse is considered to be the main cause of domestic violence, since under its infl uence the perpetrators are more likely to use violence towards their family members. The victims of domestic violence mainly seek help for themselves as well as for the perpetrators in local self-government institutions (communal committees for the prevention of alcohol-related problems) in order to prevent further occurrences of abuse and violence. It is only later that they turn to social welfare centres in an attempt to improve their fi nancial situation.
Авторы статьи попытались рассмотреть явление насилия в семье на территории Дзялдовского повята (района). Были проанализированы поводы вызова поли- ции, примеры насилия, пол жертв и виновников насилия в семье. Проведенные исследования указывают, что жертвами насилия в семье, прежде всего явля- ются женщины и дети в возрасте до 13 лет, мужчины в роли жертв выступают редко. В свою очередь группу виновников насилия в большинстве составляют мужчины. Причины насилия в семье, главным образом, вызваны употреблением алкоголя, именно под его влиянием виновники жестоко обращаются с родны- ми. Жертвы насилия в семье ищут помощь, главным образом, в местных учреж- дениях социального характера (районные комиссии по делам профилактики и лечения алкоголизма), прежде всего стараясь вылечить виновников, а также обращаются с просьбой оказания материальной помощи (районные центры со- циальной защиты).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 3-4, s. 133-156.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska