Challenges for German Energy Security in the Context of Nuclear and Coal Phase-Out

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na głównych wyzwaniach bezpieczeństwa energetycznego (rozumianego jako bezpieczeństwo dostaw energii) Niemiec w kontekście rezygnacji z wykorzystywania energii jądrowej i węgla do produkcji energii elektrycznej. W związku z wycofywaniem energii jądrowej do produkcji energii elektrycznej wyrażano obawy dotyczące utrzymania określonego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii. Na podstawie wybranych składowych bilansu energetycznego ukazano, że w okresie 2011–2020 nie wystąpił deficyt w dostawach energii elektrycznej, czy – szerzej – nie odnotowano „luki w systemie elektroenergetycznym”. Omówiono kwestię stabilności systemu elektroenergetycznego Niemiec w perspektywie krótkookresowej, tj. w związku z jednoczesną rezygnacją z energetyki jądrowej i węglowej, jak również instrumenty utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii w dłuższej perspektywie czasowej.
The article focuses on the main challenges of Germany’s energy security (understood as security of energy supply) in the context of abandoning the use of nuclear energy and coal to produce electricity. Concerns about the maintenance of a certain level of security of energy supply have been expressed in connection with the phase-out of nuclear energy for electricity production. On the basis of selected components of the energy balance, it was shown that in the period 2011–2020 there was no deficit in electricity supplies or, more broadly, there was no “gap in the power system”. The issue of the stability of the German electricity system in the short term, i.e. in connection with the simultaneous abandonment of nuclear and coal energy, as well as instruments for maintaining the security of energy supply in the long term, were discussed.
Der Artikel konzentriert sich auf die Hauptherausforderungen der deutschen Energiesicherheit (verstanden als Sicherheit der Energieversorgung) im Kontext der Abkehr vom Strom aus Kernenergie und Kohle. Im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kernenergie zur Stromerzeugung wurden Bedenken hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines bestimmten Sicherheitsniveaus der Energieversorgung geäußert. Anhand ausgewählter Komponenten der Energiebilanz wurde gezeigt, dass im Zeitraum 2011–2020 kein Defizit bei der Stromversorgung oder allgemein keine „Lücke im Energiesystem“ bestand. Die Frage der kurzfristigen Stabilität des deutschen Stromnetzes wurde diskutiert, d. h. im Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Kernenergie- und Kohleausstieg, sowie Instrumenten zur langfristigen Aufrechterhaltung der Energieversorgungssicherheit.
В статье рассматриваются основные вызовы энергетической безопасности Гер- мании (прежде всего безопасности энергоснабжения) в контексте отказа от ис- пользования ядерной энергии и угля для производства электроэнергии. В связи с отказом от использования ядерной энергии для производства электроэнергии, сохраняется обеспокоенность по поводу возможности поддержания надлежащего уровня безопасности энергоснабжения. На основе анализа отдельных компонентов энергобаланса в исследовании показано, что в период 2011–2020 гг. не было дефи- цита и перебоев в поставках электроэнергии. В статье были также рассмотрены во- просы касающиеся стабильности энергосистемы Германии в краткосрочной пер- спективе, т.е. в связи с одновременным отказом от ядерной и угольной энергетики, а также указаны инструменты поддержания безопасности энергоснабжения в дол- госрочной перспективе.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2021, nr 1, s. 153-167.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska