China: Paving the Way to Carbon Neutrality

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań, przed jakim stanęła ludzkość w XXI w., wpływają bowiem na różnorodność biologiczną, oddziałują na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo. Te zagrożenia wymagają w długiej perspektywie czasowej podjęcia międzynarodowej współpracy w walce z globalnym ociepleniem, przy jednoczesnym dążeniu państw do zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Zmieniająca się rola Chin w globalnych mechanizmach zarządzania klimatem w coraz większym stopniu przykuwa uwagę społeczności międzynarodowej. W marcu 2021 r. Chiny przedstawiły 14. Plan Pięcioletni na lata 2021–2025, który określił, w jaki sposób ta największa światowa gospodarka i jednocześnie największy światowy emitent gazów cieplarnianych zamierza zrealizować cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2060 r. W artykule skonfrontowano obecny proces dekarbonizacji z celami energetyczno-klimatycznymi uwzględnionymi w 14. Planie Pięcioletnim. Analizie poddano środki działania, jakie Chiny zamierzają podjąć w związku z realizacją celu neutralności węglowej do 2060 r.
Climate change is one of the biggest challenges facing our planet in the 21st century, having a significant impact on ecosystems, economies, and communities. It poses a significant long-term threat which demands international cooperation to combat global warming, while achieving sustainability. In this regard, the changing role of China in the global climate governance mechanisms has increasingly become a focus of international attention. In March 2021, China released its 14th Five-Year Plan for 2021–2025, which presented few details on how this global economic superpower and the largest global greenhouse gases emitter would meet its target of reaching net-zero emissions by 2060. The paper describes the current decarbonization process in accordance with the targets of the 14th FYP regarding climate and energy. It also discusses how the measures of the 14th FYP are connected with China’s ambition to become carbon-neutral by 2060.
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unseres Planeten im 21. Jahrhundert und hat signifikante Auswirkungen auf Ökosysteme, Wirtschaftssysteme und Gesellschaften. Er stellt eine beträchtliche langfristige Gefahr dar, die die internationale Zusammenarbeit erfordert, um die globale Erwärmung zu bekämpfen und Nachhaltigkeit zu erreichen. Diesbezüglich ist die im Wandel begriffene Rolle Chinas im Zusammenhang mit den globalen Klima-Steuerungsmechanismen immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Im März 2021 hat China den 14. Fünfjahresplan für 2021–2025 veröffentlicht, in dem nur wenige Details bekannt gegeben wurden, wie diese globale wirtschaftliche Supermacht und gleichzeitig der weltweit größte Treibhausgasemittent das selbst gesetzte Netto-Nullemissionsziel bis 2060 erreichen will. Der Text beschreibt den laufenden Dekarbonisierungsprozess nach Maßgabe der Klima- und Energieziele des 14. Fünfjahresplans. Außerdem wird erörtert, wie die Maßnahmen des 14. Fünfjahresplans mit Chinas Ambitionen einhergehen, bis 2060 klimaneutral zu werden.
Изменение климата является одной из самых серьезных проблем, с которой стол- кнулось человечество в XXI веке, поскольку это влияет на биоразнообразие и за- трагивает многие секторы экономики и общества. В долгосрочной перспективе су- ществующие угрозы требуют развития международного сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением, а также должны учитывать стремление государств обе- спечить устойчивое развитие. Меняющаяся роль Китая в глобальных механизмах управления климатом все больше привлекает внимание международного сообще- ства. В марте 2021 г. Китай представил 14-й пятилетний план на 2021–2025 гг., в ко- тором излагается, как эта крупнейшая мировая экономика и в то же время круп- нейший мировой производитель парниковых газов, намерен добиться чистых, нулевых выбросов к 2060 г. В статье процесс декарбонизации сопоставляется с воз- можностями достижения целей в области энергетики и климата, включенными в 14-й пятилетний план. Анализируются меры, которые Китай намерен предпринять в связи с достижением цели углеродной нейтральности к 2060 г.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 3, s. 85-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska